یا رئوف و یا رحیم
اخیرا در اینستاگرام می نویسم
با این شناسه:
mojtaba.khaksar
هنوز هم کمتر از متن
و بیشتر از حاشیه